Váš spolehlivý dodavatel ve strojírenství

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Svatavské strojírny s.r.o.

Společnost Svatavské strojírny s.r.o., IČ: 49196227, se sídlem Pohraniční stráže 365, Sokolov, PSČ 357 03, (dále jen „Svatavské strojírny s.r.o.“) vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisem C 4307, je správcem (dále jen „Správce“) osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Správce dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

1. Účel zpracování osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností provádí Správce zpracování osobních zejména pro tyto účely:

 1. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 2. jednání o smluvním vztahu
 3. plnění smlouvy
 4. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 5. archivnictví vedené na základě zákona
 6. plnění zákonných povinností ze strany správce

2. Zdroj získání osobních údajů

 1. přímo od subjektů údajů (osobně, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 2. obchodní partneři
 3. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

3. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 GDPR některý z následujících důvodů:

 • Souhlas udělený subjektem osobních údajů pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, vztahující se na správce
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5. Kategorie příjemců, místa zpracování a způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá v místě společnosti Svatavské strojírny s.r.o.

Osobní údaje jsou do cizích zemí předávány pouze na základě písemného souhlasu subjektu osobních údajů.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem  u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

6. Zabezpečení Vašich osobních dat

Svatavské strojírny s.r.o. dbají na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

7. Práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti účelu zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

 

 • Právo na omezení zpracování – Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

 • Právo na výmaz – Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa, aj., máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů, a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Subjekt osobních údajů může u správce vymáhat svá práva a Správce je povinen žádost bez zbytečného odkladu zpracovat.

Subjekt osobních údajů má možnost se obrátit přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

8. Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, trvalého bydliště, sídlo společnosti), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

9. Právo na informace

Vaším právem je požádat Svatavské strojírny s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 kalendářních dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

10. Kontaktní místo pro oblast ochrany osobních údajů

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obrátit na sídlo naší společnosti:

Svatavské strojírny s.r.o., Pohraniční stráže 365, Sokolov, PSČ 357 03

Emailový kontakt: gdpr@svssro.cz

Subjekty údajů se mohou obracet na výše uvedenou e-mailovou adresu ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle bodu č. 6 této směrnice. Subjekt údajů ve své žádosti musí uvést takové údaje, aby jej mohl správce osobních údajů ztotožnit a mohl tak vyhovět jejich požadavku. Kontaktní osoba je při plnění svých úkolů povinna zachovávat mlčenlivost a dbát na důvěrnost informací, které ji budou zpřístupněny. Formuláře na uplatnění práv naleznete zde: 
F 326a – SvS Uplatnění práv subjektu údajů (obchodní partneři)
F 326b – SvS Uplatnění práv subjektu údajů (zaměstnanci)

 

A. KATEGORIE: OBCHODNÍ DOKUMENTACE

 

OBJEDNÁVKA

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje právnických osob a fyzických osob s adresou mimo trvalý pobyt

Osobní údaje fyzických osob

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Adresa (Osobní údaj), IČ rodné číslo (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení a dodávka objednávky

Doba zpracování

5 let

Příjemci

Dopravce

 

B. KATEGORIE: PERSONALISTIKA

 

ZPRACOVÁNÍ DAT Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Údaje byly získány od jiného subjektu

  Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Záznam kamerového systému – audio, video, fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování

pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků

Doba zpracování

1 týden

 
EVIDENCE ZAMĚSTNANCE

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení mzdové agendy a zasílání mzdy na uvedený bankovní účet

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů zpracování mzdové agendy

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů zpracování

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu (Rodné číslo)

Účel zpracování

poskytnutí slevy na dani zaměstnance v rámci evidence mzdové agendy (Prohlášení poplatníka)

Doba zpracování

10 let

 
EVIDENCE V DOCHÁZKOVÉM SYSTÉMU

Údaje byly získány od jiného subjektu

  Ne

Právní titul

Oprávněný zájem, zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

evidence v docházkovém a přístupovém systému zaměstnavatele

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 
ZALOŽENÍ CV DO DATABÁZE

Údaje byly získány od jiného subjektu

  Ano

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

  Ano

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dosažené vzdělání (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Předchozí zaměstnání (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zařazení CV do databáze uchazečů o zaměstnání

Doba zpracování

1 rok

 
ŽIVOTOPISY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Údaje byly získány od jiného subjektu

   Ano

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

   Ano

 

C. KATEGORIE: ÚČETNICTVÍ

 
DAŇOVÉ ZÁZNAMY

Údaje byly získány od jiného subjektu

   Ano

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje právnických osob a fyzických osob s adresou mimo trvalý pobyt

 

 

 

Osobní údaje fyzických osob

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

 

Adresa (Osobní údaj), IČ rodné číslo (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 24.7. 2018.